Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност в резултат на COVID-19

ЕС Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност

Проект: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На 14 юли 2020 год. бе сключен Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност към Министерство на икономиката, и фирма „Дани и Симо“ ЕООД за проект № BG16RFOP002-2.073-3161-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Резултатът от настоящия проект е постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта е 9 700, 00 лв. без ДДС, от които:

  • 8 245,00 лв. – Европейско съфинансиране (85%);
  • 1 455,00 лв. – Национално съфинансиране (15%).

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Срокът за изпълнение на всички дейности по проекта е 3 месеца, считано от 14 юли 2020 год.

Бенефициент: „ДАНИ И СИМО“ ЕООД, гр. Казанлък

За повече информация относно целите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. и структурните фондове на Европейския съюз можете да намерете на следните сайтове – https://opic.bg/ и http://www.eufunds.bg/