Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

ЕС Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност

Проект: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

„Дани и Симо“ ЕООД, гр. Казанлък получи финансиране за проект Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

На 21 октомври 2021 г. бе сключен Административният Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката, и фирма „ДАНИ И СИМО“ ЕООД за изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.089-0830-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта е 50 000, 00 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Кратко описание на проекта: Чрез изпълнение на дейностите на проекта ще се стабилизира в краткосрочен план производствения процес на фирма „Дани и Симо“ ЕООД, нарушен в следствие от глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки от месец март 2020 г.

Срокът за изпълнение на всички дейности по проекта е 3 месеца, считано от 21 октомври 2021 год.

Бенефициент: „ДАНИ И СИМО“ ЕООД, гр. Казанлък

За повече информация относно целите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. и структурните фондове на Европейския съюз можете да намерете на следните сайтове – https://opic.bg/ и http://www.eufunds.bg/

 22.10.2021 г.