Повишаване на енергийната ефективност на ДАНИ И СИМО ЕООД…

ЕС Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност

Проект: „Повишаване на енергийната ефективност на „ДАНИ И СИМО“ ЕООД посредством внедряване на енергоспестяващи мерки за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 21 август 2017 г.  беше сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0718-C01 по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на „ДАНИ И СИМО“ ЕООД посредством внедряване на енергоспестяващи мерки за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност на „ДАНИ И СИМО“ ЕООД посредством внедряване на енергоспестяващи мерки за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Обновяването и усъвършенстването на технологиите ще направи производствените процеси в „ДАНИ И СИМО“ ЕООД по-ресурсно ефективни и по-екологосъобразни, което ще окаже влияние върху повишаването на енергийната ефективност и ще подобри конкурентоспособността на предприятието чрез постигане на по-ниски производствени разходи и намалява зависимостта от доставките на първични производствени суровини.

Специфичните цели на проекта са:

 • Да се намали енергийната интензивност и да се повиши енергийната ефективност на „ДАНИ И СИМО“ ЕООД посредством прилагане на 3 бр. енергоспестяващи мерки, предвиждащи инвестиции в ново високоефективно и нискоенергоемко производствено оборудване, инсталиране на система за усвояване на отпадна топлина, внедряване на система за енергиен мониторинг, както и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт на производствените процеси
 • Да се разшири производственият капацитет на предприятието посредством повишаване на производителността, да се увеличи пазарния дял на основните изделия и да се диверсифицира производството с нови продукти, в резултат на закупуването и въвеждането в експлоатация на съвременно високопроизводително технологично оборудване
 • Да се подобри качеството и точността на произвежданите изделия, чрез използване на високопрецизни машини, прилагащи безотпадни технологии и използващи рециклирани материали
 • Да се опази околната среда чрез намаляване на емисиите от вредни газове в резултат на внедряване на енергоефективни машини в производствения процес, които щадят околната среда, използват рециклирани материали и прилагат безотпадни технологии.

Дейностите по проекта включват:

 1. Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) – изпълнен преди подаване на проектното предложение.
 2. Закупуване и въвеждане в експлоатация на два броя шприцмашини със сила на затваряне 1200 kN.
 3. Закупуване и инсталиране на система за усвояване на отпадна топлина.
 4. Закупуване и внедряване на система за енергиен мониторинг.
 5. Въвеждане на система за енергиен мениджмънт.
 6. Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001.
 7. Публичност и визуализация на проекта.

Стойност на проекта: 314 230 лв. без ДДС, включително:

 • 223 287 лв. – безвъзмездна финансова помощ, от които 33 493,05 лв. национално съфинансиране и 189 793,95 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие;
 •  90 943 лв. – съфинансиране от бенефициента.

Срок за изпълнение на проекта: 16 месеца

Бенефициент: „ДАНИ И СИМО“ ЕООД, гр. Казанлък


Избор с публична покана

Във връзка с изпълнение на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0718-C01 за изпълнение на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на „ДАНИ И СИМО“ ЕООД посредством внедряване на енергоспестяващи мерки за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, на 21.11.2017 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

Документи за кандидатстване: част 1 (1-6) и част 2 (7-11.1)