Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

ЕС Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност

Считано от 21.09.2022 г. „ДИСИН ПЛАСТ“ ЕООД (предишно наименование „ДАНИ И СИМО” ЕООД) е страна по сключен договор с Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно предложение Проект: BG16RFOP002-6.002-0123 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Общата стойност на допустимите разходи е 100 900,00 лв., като половината от тази стойност (50 450,00 лв.) представлява безвъзмездна финансова помощ предоставена от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

Целта на предоставената помощ е за предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

В рамките на проекта ще бъдат придобити дълготрайни материални активи, чрез които ще се подобри енергийната ефективност на дейността на дружеството.

Срокът за изпълнение на дейностите е 10 месеца и изтича 21.07.2023 г.

Дата 12.01.2023 г.